Precizări ale Inspectoratului Şcolar Arad

1. BACALAUREAT 2010
Noua metodologie a examenului de Bacalaureat vine în sprijinul absolvenţilor. Prin noua modalitate de susţinere a examenului  li se oferă acestora posibilitatea de a li se evalua şi certifica competenţele lingvistice (competenţele de comunicare în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională) precum şi competenţele digitale, competenţe absolut  necesare pentru dezvoltarea personală, pentru găsirea unui loc de muncă şi  pentru a se integra în societatea actuală. A  avea un certificat care să ateste competenţele dobândite şi care să poată fi folosit atât în ţară cât şi în străinătate este mult mai relevant decât a avea o medie mare la examen.
Astfel, în perioada 15-17 februarie 2010 s-a organizat proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română  a examenului de Bacalaureat 2010, în cele 41 de centre de examen, licee sau grupuri şcolare din municipiul şi judeţul Arad, rezultatele fiind după cum urmează:

Judeţul
ARAD    Numărul total de elevi    Total utilizatori
    înscrişi    prezenţi    evaluaţi    eliminaţi    de nivel mediu    avansaţi    experimentaţi
Număr    4751    4684    4684    0    702    1495    2487
Procent        98,59%            
15%    
32%    53%

În perioada 17-19 februarie 2010 s-a organizat proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală  în limba maternă  a examenului de bacalaureat, la următoarele unităţi şcolare: Grup Şcolar “Csiky Gergely” Arad, Liceul Teoretic “A.M. Guttenbrunn” Arad, Grup Şcolar “J. Gregor Tajovsky” Nădlac, rezultatele fiind următoarele:
              
Numărul  de elevi    Nivelul de competenţă lingvistică
Evaluaţi
    Eliminaţi    Utilizator  mediu    Utilizator  avansat    Utilizator  experimentat
151    0    5    36    110
        3%    24%    73%

           Faptul că aceste probe de evaluare a competenţelor de comunicare sau digitale se organizează pe parcursul anului şcolar,  în unităţile şcolare  în care învaţă elevii,  îi ajută pe aceştia să nu privească aceste probe ca fiind un examen  stresant, cu multe emoţii, în care ei trebuie să etaleze, să reproducă toate cunoştinţele dobândite, ci să dovedească că au anumite competenţe de comunicare, lingvistice sau digitale.
           O responsabilitate mare revine astfel, comisiilor de bacalaureat din unităţile de învăţământ care trebuie să dea  dovadă de profesionalism şi de implicare în buna desfăşurare a examenului. De asemenea, evaluarea  trebuie să fie obiectivă, corectă,  aceste certificate de competenţe lingvistice şi digitale putând fi folosite pentru găsirea unui loc de muncă, pentru participarea la anumite proiecte naţionale sau internaţionale.
La proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, elevii pot alege oricare limbă modernă studiată în liceu, indiferent dacă a fost studiată drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv ori dacă a fost disciplină obligatorie sau opţională. Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de probe, după cum urmează:
a) probă scrisă, cu durata de 90 minute;
b) probă orală, cu durata de 10-15 minute;
c) probă de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute.
Rezultatul evaluării  se certifică prin  nivelul de competenţă corespunzător  Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
    Proba de evaluare a competenţelor digitale se desfăşoară în laboratoarele de informatică din fiecare unitate şcolară, intervalul de timp alocat rezolvării subiectului fiind de 90 de minute.
În ceea ce priveşte modalitatea de  certificare a competenţelor digitale, în funcţie de punctajul obţinut se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului, astfel :utilizator începător (0-25 puncte), utilizator de nivel mediu (26-50 puncte), utilizator avansat (51-74 puncte), utilizator experimentat (75-100 puncte).
Elevii care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar examene  cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, respectiv pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste probe, la cerere şi conform unei metodologii şi  listei examenelor cu  recunoaştere internaţională care pot fi echivalate, aprobate prin ordin al ministerului. Perioadele în care candidaţii pot solicita echivalarea sunt: 29 martie – 5 aprilie 2010 pentru certificarea competenţelor digitale, respectiv 1-14 mai 2010 pentru certificarea competenţelor lingvistice.
Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională nu mai susţin proba respectivă şi nu li se mai eliberează certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică sau digitală.
Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat, au fost publicate în data de 30 octombrie, pe site-ul http://subiecte2010.edu.ro, modele de subiecte pentru probele scrise şi de certificare a competenţelor lingvistice şi digitale. Modelele conţin structura subiectelor pentru ambele tipuri de probe ale examenului, precum şi precizări metodologice referitoare la cerinţe şi la modalităţile de evaluare ale acestora.

2. ORGANIZAREA EVALUĂRII NAŢIONALE

Evaluarea naţională pentru elevii claselor a VIII-a se va desfăşura  după  Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii claselor a VIII –a în anul şcolar 2009 – 2010, reprezentând modalitatea de evaluare internă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial.
Evaluarea  Naţională se desfăşoară, anual într-o singură sesiune cu 2 perioade, după cum urmează : perioada de evaluare şi perioada specială de evaluare.
În perioada de evaluare se vor desfăşura  probele scrise la Limba şi Literatura Română, în 4 mai 2010, Limba şi Literatura maternă, în 6 mai 2010  şi Matematică, în 12 mai 2010,
 În perioada specială de evaluare se vor desfăşura  probele scrise la Limba şi Literatura Română în 25 mai 2010, Limba şi Literatura maternă în 27 mai 2010, şi Matematică în 2 iunie 2010.
În caz de absentare de la Evaluarea Naţională, aceasta poate fi susţinută într-o sesiune ulterioară.
În fiecare unitate de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi în clasa a VIII-a se constituie şi funcţionează o comisie, responsabilă pentru organizarea şi desfăşurarea, la nivelul unităţii de învăţământ a Evaluării Naţionale, numită în conformitate cu Metodologia şi coordonată de către un preşedinte.
Subiectele pentru Evaluarea naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, ţinând seama de următoarele cerinţe:
a)    să fie formulate după modelul evaluărilor internaţionale;
b)    să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru evaluare naţională;
c)    să aibă un nivel mediu de dificultate;
d)    să permită rezolvarea în 120 de minute.
Evaluarea fiecărei lucrări se face de către 2 profesori evaluatori din unitatea respectivă de învăţământ, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică. În cazul în care în unitate nu există câte 2 profesori la disciplinele la care se susţine Evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a, se solicită un cadru didactic din cea mai apropiată unitate de învăţământ. Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile  corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţire la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care  diferenţa dintre notele celor 2 evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.
Activitatea de evaluare durează, în unitatea de învăţământ,  maximum 5 zile de şcoală, astfel încât comunicarea rezultatelor să se facă în maximum 6 zile de şcoală de la susţinerea probei.
Reevaluarea lucrărilor a căror rezultate au fost contestate se realizează în unităţile de învăţământ stabilite de Inspectoratul Şcolar.

3. ADMITEREA ÎN LICEU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011
    
Înscrierea în licee de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere. În acest an modalitatea de calculare a mediei de admitere este următoarea: rezultatele la evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a au o pondere de 25%, rezultatele la tezele cu subiect unic din clasa a VII-a -25% iar media claselor V-VIII- 50%.
Repartizarea candidaţilor se va face computerizat ca şi în anii anteriori, în două etape de repartizare computerizată – 2 iulie 2010, respectiv 12 iulie 2010.
Numărul de locuri care se alocă pentru clasa a IX-a de liceu, la învăţământul de zi, este cel puţin egal cu numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial din promoţia anului 2010.
Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2010, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2010  inclusiv, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi.
Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 12 septembrie 2010 inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
Pentru liceele din filiera vocaţională – profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic  se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini (15-17 iunie 2010).
Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de admitere judeţeană va organiza o probă de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă (15-17 iunie 2010).
De asemenea, liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor organiza o probă de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (15-17 iunie 2010).
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special, admiterea în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă este organizată de către Comisia judeţeană de admitere, conform metodologiei şi calendarului Admiterii.
     În perioada 1-10 septembrie la nivelul ISJ Arad, Comisia judeţeană de admitere organizează a treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care si-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.

4. Reţeaua şcolară

             În instrucţiunile pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor  de învăţământ  preuniversitar de stat  pentru anul şcolar  2010-2011, aprobate prin  OMECTS nr. 3064/25.01.2010 se prevede că propunerile privind proiectul planului de şcolarizare şi reţeaua unităţilor  de învăţământ  preuniversitar de stat  se vor elabora de către ISJ în urma unui studiu de specialitate având la bază criterii legislative, economice, demografice şi educaţionale.    
Am hotărât astfel, conform atribuţiilor care ne revin, să  comasăm, începând cu 1 septembrie 2010, anumite  unităţi de învăţământ, atât în municipiul Arad cât şi în judeţ, după criterii cum ar fi: numărul de elevi, reorganizarea administrativă, infrastructura, opinia primarilor, a directorilor unităţilor implicate etc.

2009-2010    2010-2011
PERSONALITATE  JURIDICĂ  (PJ)    STRUCTURI    PERSONALITATE  JURIDICĂ (PJ)    STRUCTURI
UNITĂŢI    NR    UNITĂŢI    NR    UNITĂŢI    NR    UNITĂŢI    NR
Gradinite    32    Gradinite    234    Gradinite    22    Gradinite    241
Scoli I-IV    2    Scoli I-IV    122    Scoli I-IV    2    Scoli I-IV    68
Scoli generale    102    Scoli generale    10    Scoli generale    82    Scoli generale    23
Licee si grupuri scolare    39    Licee si grupuri scolare    0    Licee si grupuri scolare    39    Licee si grupuri scolare    0
Centre scolare    2    Centre scolare    0    Centre scolare    2    Centre scolare    0
Scoli speciale    1    Scoli speciale    1    Scoli speciale    1    Scoli speciale    1
Scoala postliceala    1    Scoala postliceala    0    Scoala postliceala    1    Scoala postliceala    0
Club sportiv    1    Club sportiv    0    Club sportiv    0    Club sportiv    1
CJRAE    1    CJRAE    0    CJRAE    1    CJRAE    0
Palate    5    Palate    2    Palate    5    Palate    2
186    369    155    335

31 de unităţi cu PJ se transformă, astfel:    10 gradinite se transforma in structuri              
    15 scoli generale se transforma in structuri
    1 Club sportiv se tranforma in structura              
    5 scoli generale se comaseaza cu 5 licee              
60 de structuri se desfiinţează, astfel:    56 de scoli I-IV din mediul rural     
    2 scoli generale V-VIII din mediul rural
    2 gradinite din lipsa de copii

5. MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

În perioada 25 ianuarie-5 februarie 2010, s-a realizat, ca primă etapă a mişcării personalului didactic în anul şcolar 2009 – 2010,  întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2010.
1. Au fost luate in evidenţă în vederea pensionării la 1 septembrie 2010, un număr de 157 cadre didactice, din care:
        a) pentru vârstă standard de pensionare – 103
        b) cu până la 3 ani înaintea vârstei standard de pensionare (fără penalizare, pe Legea 128/1997) – 43
        c) cu până la 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare (pensie anticipată parţială, cu penalizare) – 11
2. Au depus cerere de continuare ca titular, peste vârsta standard de pensionare 24 cadre didactice. Au primit aprobare pentru continuarea activităţii ca titular peste vârsta standard de pensionare 12 cadre didactice. Conform legislaţiei în vigoare, cadrele didactice care au primit aprobare trebuia să îndeplinească criterii de performnţă, să aibă gradul I sau doctorat.Cererile respinse au fost justificate şi de:  necesitatea asigurării numărului suficient de posturi pentru cadrele didactice titulare care vor intra în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2010, de evoluţia demografică, planurile de şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal, evoluţia planurilor de învăţământ precum şi îndeplinirea prevederilor art. 128 din Legea 128/1997.
 
6. INVESTIŢII

     I. Total obiective începute: 214, din care contractate de I.S.J. Arad -75, de primării-139

LUCRĂRI FINALIZATE: 82 (lucrări de reabilitare)

LUCRĂRI ÎN CURS DE EXECUŢIE: 132; din care:
Clădiri noi: 20
Campusuri şcolare: 4
        – Grup Şcolar “J. Gregor Tajovsky” Nădlac – în execuţie
        – Liceul cu Program Sportiv + Liceul Teoretic “A.M. Guttenbrunn” Arad – în licitaţie de execuţie
        – Colegiul Economic Arad – în licitaţie de execuţie
        – Vârfurile– se lucrează la proiectul tehnic
Reabilitări şi asigurare cu utilităţi : 99

    II. Valoarea totală a contractelor de lucrări: 3.172 miliarde lei
    
    III. Valoarea totală alocată prin H.G. şi decontată: 1.095 miliarde lei

    IV. Valoarea lucrărilor executate şi nedecontate: 50 miliarde lei

    V. Valoarea lucrărilor care urmează a fi finanţate şi executate: 2.027 miliarde lei

7. Salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar

Reîncadrarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anul 2010 se realizează potrivit prevederilor Legii 330/2009 şi OUG nr. 1/2010

Legea nr. 330/2009
Potrivit art. 12 alin (3) ,” În anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege.”

Art. 30 alin(5) din Legea nr. 330/2009 prevede: “În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:
    – noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege ”

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    
OUG nr. 1/2010
 Art. 5 alin (6) prevede: „Reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 300/2009.”

Art. 5 alin (4)  prevede : Salariile de merit stabilite în anul 2009 pe o perioadă care se întinde şi în anul 2010 se introduc în salariul de bază până la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. După această perioadă, se recalculează în mod corespunzător salariul de bază şi celelalte sporuri calculate la acesta. Începând cu anul 2010, acest drept nu se mai stabileşte.

La reîncadrarea personalului la 01.01.2010 se porneşte de la salariul avut  la 31.12.2009 în conformitate cu OUG 41/2009, fără diminuarea de 15,5% şi fără salariul de merit.

La 01.01.2010, salariul personalului din învăţământ este constituit din salariul de încadrare şi sporurile avute la 31 dec 2009, stabilite prin legi, hotărâri şi ordonanţe ale guvernului.
 
Art. 3 din OUG 1/2010 prevede : “  Prin contractele sau acordurile colective şi individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială care excedează prevederilor Legii-cadru nr.330/2009.”
Astfel, sporurile avute la 31.12.2009 şi stabilite prin legi, hotărâri şi ordonanţe ale guvernului care nu se mai regăsesc în Legea 330/2009, se transformă în compensaţii tranzitorii.

Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale

                Conform art.5 alin. ( 5)  din Legea nr.11/2010 – legea bugetului de stat pe anul 2010- ,, Finanţarea cheltuielilor cu salariile , sporurile , indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani , stabilite prin lege  , precum şi contribuţiile aferente acestora , pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, exclusiv învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, se face pe baza standardelor de cost pe elev / preşcolar , aprobate prin hotărâre a Guvernului”.
Fondurile provin din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată şi  sunt prevăzute în bugetele autorităţilor locale .
             Pentru anul 2010 finanţarea se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar prevăzute de HGR nr.1618/2009 (se  aplică de la 01.01.2010 ).
             Pentru anumite tipuri speciale de niveluri / filiere / profiluri sau activităţi din învăţământ  omise la emiterea HGR nr.1618/2009 ( ex.: step by step, activitate cantine, cămine etc.) MECTS va elabora o propunere de hotărâre de guvern pentru completarea celei actuale şi cu tipurile  de costuri standard omise .              
             Plata titlurilor executorii, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile art.25 alin. ( 1 )  din Legea nr.11/2010, se efectuează de către ordonatorii principali de credite  din sumele aprobate la titlul ,,Cheltuieli de personal” .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *